Zie ook:

Disclaimer

Toepasselijkheid Voorwaarden
De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers. Deze algemene gebruiksvoorwaarden en privacy statement zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van de P.K. Koopmans Lakfabrieken BV (hierna te noemen Koopmans Verf) "Website". Het gebruik van de Koopmans Verf website betekent dat u deze voorwaarden volledig aanvaardt. Deze voorwaarden kunnen door Koopmans Verf te allen tijde gewijzigd worden zonder (voorafgaande) kennisgeving. U wordt daarom geadviseerd de voorwaarden regelmatig opnieuw door te lezen. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn.

 

Algemene gebruiksvoorwaarden

 

Informatie op de website
Hoewel Koopmans Verf zich inspant om de informatie op de website beschikbaar en zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten zijn, worden de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet gegarandeerd en aanvaardt Koopmans Verf - behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Koopmans Verf - dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

 

Koopmans Verf aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van de website en de daarop verstrekte informatie, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Koopmans Verf. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

 

Koopmans Verf behoudt zicht het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. Koopmans Verf is echter niet gehouden de (informatie op de) website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

 

De informatie op de website impliceert geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met Koopmans Verf voor u geldende garantiebepalingen.

 

Toegang tot de Website
Koopmans Verf garandeert niet dat de website continu en foutloos functioneert en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze Website. Koopmans Verf garandeert eveneens niet dat deze website of de server waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen en aanvaardt - behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Koopmans Verf - dan ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.

 

Verwijzingen en links naar andere websites
Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. Koopmans Verf is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koppelingen naar en de inhoud van deze websites, zelfs niet indien deze sites het logo van Koopmans Verf bevatten. Wij wijzen u er (ten overvloede) op dat (de inhoud van) deze websites niet door Koopmans Verf zijn (is) beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.

 

Het feit dat zich op de Website koppelingen bevinden naar ander websites impliceert niet dat Koopmans Verf (de inhoud van) deze websites en/of de hierop of via deze websites aanboden producten of diensten goedkeurt, ondersteunt of onderschrijft, zelfs niet indien deze websites het logo of enige verwijzing naar Koopmans Verf bevatten.

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koopmans Verf is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de Website van Koopmans Verf te creëren. Ook het koppelen van de Website van Koopmans Verf aan andere websites, het zogenaamde "framing" alsmede andere soortgelijke handelingen, zijn verboden.

 

Intellectueel eigendom
Koopmans Verf, respectievelijk de rechthebbende, is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud en layout van de website, met inbegrip van doch niet beperkt tot teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's, data en html-code en/of enig ander materiaal. Niets op deze website mag dan ook openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Koopmans Verf.

 

Privacy Statement
Koopmans Verf respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. In deze privacy statement wordt omschreven hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Op diverse plaatsen op deze website wordt gevraagd persoonlijke gegevens op te geven zoals uw naam en adres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk specifiek doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Indien u prijs stelt op de hoogte te worden gehouden van aanbiedingen van producten en diensten van Koopmans Verf, kunt u ons toestemming verlenen uw persoonsgegevens hiervoor te gebruiken bij het opgeven van uw persoonlijke gegevens. Koopmans Verf zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of de verzending van materialen. Koopmans Verf kan uw gegevens gebruiken voor het optimaliseren van de website en marketingdoeleinden.

 

Als u vragen heeft over dit privacy statement dan kunt u contact opnemen met Koopmans Verf.

 

2012 P.K. Koopmans Lakfabrieken BV